Projekt EU


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti

Prioritná os 3:

Cestovný ruch

Opatrenie 3.1:

Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu

Názov projektu:

Rekonštrukcia a modernizácia Hotela Vršatec s cieľom rozšírenia a skvalitnenia služieb

Prijímateľ:

HOTEL VRŠATEC, spol. s r.o., Vršatské Podhradie 87, 018 52 Pruské

Kód projektu:

25130120245

Dátum realizácie projektu:

06/2015 - 12/2015

Výška finančného príspevku:

196 205,79 EUR

Miesto realizácie:

Vršatské Podhradie 87

Charakteristika predmetu realizovaného projektu:

Zvýšenie konkurencieschopnosti Hotela Vršatec prostredníctvom jeho modernizácie a rekonštrukcie.Zvýšenie komplexnosti, kvality a pridanej hodnoty ponúkaných služieb Hotela Vršatec. Vytvorením dvoch pracovných miest podpora zamestnanosti v regióne.

Stav pred:

Nevyhovujúci stav - nemodernosť interiéru i exteriéru. Nevyhnutnosť komplexným spôsobom zrekonštruovať hotel z titulu zabezpečenia vyššieho komfortu služieb.

Stav po:

Skvalitnenie, rozšírenie a zmodernizovanie ubytovacích služieb s doplnkovými službami s vyšším štandardom.